Att köpa bostad

Så här går det till att köpa en bostad av oss.

Kövisning och allmän visning

De flesta av våra bostäder överlåts utanför Småakön. Du behöver alltså inte vara medlem för att köpa ett hus eller en lägenhet av oss. Men som Småamedlem har du dock ett par fördelar:

  • Du blir inbjuden till alla våra kövisningar och får möjlighet att boka en bostad innan projektet släpps till allmän försäljning.
  • Bokar du din bostad i samband med kövisningen får du 50 000 kr i boka-tidigt-rabatt.

Inbjudan till kövisningen får du i god tid före aktuell kövisning. I samband med kövisningen har alla Småamedlemmar möjlighet att göra en köpanmälan. Köpanmälningarna samlas in och sorteras i turordning efter respektive kötid i Småakön. Projektets mäklare kontaktar sedan alla intressenter i turordning för val av bostad.

Då kövisningen ägt rum och alla intressenter blivit kontaktade, får vem som helst möjlighet att köpa en bostad enligt först-till-kvarn-principen.

Förhandsavtal, bostadsrätt

När det står klart vilken bostad du vill köpa är det dags att skriva ett förhandsavtal. I anslutning till att förhandsavtalet tecknas betalar du ett förskott på vanligtvis 10% av köpskillingen. Förhandsavtalet är mellan dig och bostadsrättföreningen. Avtalet grundar sig på föreningens kostnadskalkyl och är bindande.

Informationsmöte

Innan det är dags för dig att ta nästa steg och teckna ett kontrakt eller ett upplåtelseavtal blir du inbjuden till ett informationsmöte. På mötet får du höra mer om Småa, projektet och hur din resa med oss kommer att se ut från ax till limpa. Det här brukar även vara ett trevligt tillfälle att träffa dina blivande grannar, men även oss som jobbar i projektet.

Lån

Småa är inte knutna till någon specifik bank utan samarbetar med olika bankkontor i olika bostadsprojekt. Genom respektive projekts utvalda bankpartner har du möjlighet att få ett fördelaktigt banklån från en bank som inte bara har god kännedom om projektet utan oftast även har en lokal förankring.

Köpe- och entreprenadavtal, äganderätt

Ungefär 9-12 månader innan du får nycklarna till din nya bostad, kallas du till ett möte för tecknandet av ett köpe- och entreprenadavtal. Samtidigt signeras även köpebrevet som gör dig till lagfaren ägare av fastigheten (alltså själva tomten). Tillsammans med kallelsen får du hem alla handlingar, där bland annat ditt preliminära inflyttningsdatum framgår, så att du i lugn och ro hinner läsa igenom avtalet och kan komma väl förberedd till skrivningen.

Upplåtelseavtal, bostadsrätt

Mellan tecknandet av förhandsavtal och upplåtelseavtal ansöker vi, å dina vägnar, om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det sker genom individuell prövning och fungerar som säkerhet för föreningen.

Så snart bostadsrättsföreningens slutliga ekonomiska plan registrerats – eller tidigast cirka 6 månader innan ditt tillträde – kommer du att bli kallad för att teckna upplåtelseavtal. I samband med avtalsskrivningen kommer handpenningen att faktureras.

Arbetsplatsbesök, kundsyn och besiktning

När bostäderna börjar komma upp i området får du hem en inbjudan till ett arbetsplatsbesök. Det är inte säkert att besöket blir i just ditt hem och färdigställandegranden i bostaden kan variera.

När ditt nya hem är färdigt kommer du att få en inbjudan till en så kallad kundsyn. Det innebär att du får gå igenom bostaden själv innan besiktningen. Till själva besiktningen kommer du få en kallelse av projektets externa besiktningsman för att närvara vid slutbesiktningen tillsammans med projektets produktionsledare eller platschef.

Tillträde

Senast tre månader innan det är dags för dig att få hämta ut nycklarna, meddelar vi dig din definitiva tillträdesdag. På inflyttningsdagen kommer du att få träffa projektets produktionsledare/platschef för att kvittera ut alla nycklar och gå igenom bostadens drift- och skötselpärm. Dessförinnan måste alla slutbetalningar för din bostad vara gjorda.

Garantier

Med Småa kan du känna dig trygg. Vi använder oss av kvalité när vi bygger våra bostäder och har därför en garantitid på fem år för byggnadsarbeten och material. Garantitiden räknas från slutbesiktningsdagen och har vissa restriktioner år 3-5.

Sexmånaderssyn och Garantibesiktning

Ungefär sex månader efter slutbesiktning av din bostad får du en kallelse till en sexmånaderssyn av bostaden. På synen går vi bland annat igenom bostadens funktioner.

Efter cirka två år från slutbesiktningen kommer vi tillbaka på en garantibesiktning, där vi ser över bostadens funktioner en gång till. Kontrollen och eventuella åtgärder omfattar inte sådant som beror på åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller slitage.

Upplåtelseformer

Att köpa bostadsrätt innebär att du blir medlem i en bostadsrättsförening och får rätt att utnyttja en viss lägenhet i föreningens fastighet. Tillsammans äger och förvaltar de boende föreningens hus och områdets gemensamma anläggningar. Det är du och dina grannar som bestämmer över fastigheten genom den gemensamt valda styrelsen.

För att få nyttjanderätten till en lägenhet betalar du en insats och en månatlig avgift till föreningen. Avgiften täcker din lägenhets andel av föreningens kostnader, till exempel räntor och amorteringar på lån samt drifts- och underhållskostnader.

När du köper äganderätt innebär det att du köper din tomt och din bostad. Du blir lagfaren ägare till fastigheten och står själv för alla kostnader. En samfällighetsförening bildas om husen ligger samlade i grupp och har gemensamma ytor som till exempel vägar, grönytor och lekplatser. Föreningen ansvarar för skötsel av ytorna och underhållskostnaden fördelas på alla boende i området.