Vår integritetspolicy

Småa ingår i ALM Equity-koncernen och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss. Här har vi samlat information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi hanterar dessa. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information.

Kontaktinformation

Småa AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

En personuppgift är de uppgifter som kan kopplas till dig som person. Beroende på vilket förhållande du har med oss behandlar vi dina uppgifter olika. Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter till oss men det kan ofta vara en förutsättning för att kunna nyttja våra tjänster och erbjudanden och kommunicera med oss eller fullgöra avtal. Lämna helst inte ut personuppgifter om någon annan till oss och om du gör det, se till att den personen tar del av den information som står här. Vi ber dig också så långt möjligt undvika att skicka integritetskänsliga personuppgifter till oss via e-post.

Nedan gäller för samtliga ändamål som vi samlar in personuppgifter;

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på vilken typ av information eller tjänst du efterfrågar eller vilket förhållande vi har.
 2. För vilket ändamål?
  För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver. Vi kan också behöva personuppgifter för att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis för att kommunicera med dig angående ett visst bostadsområde, delge medlemsinformation, lösa ett garantiärende, hantera inkomna frågor, avtalshantering inbegripet tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter, fakturering m.m.
 3. Vilken rättslig grund vi har för att behandla uppgifterna?
  När vi behandlar personuppgifter gör vi det ofta för att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal. Eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. I övriga fall görs en intresseavvägning varvid behandling kan ske om den är nödvändig för något berättigat intresse och den registrerades rättigheter inte väger tyngre. I särskilda frågor kan det också hända att vi inhämtar ditt samtycke för behandling för ett speciellt ändamål. Du kan i sådant fall närsomhelst återkalla samtycket.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?
  När vi lämnar uppgifter till våra samarbetspartners för hantering å våra vägnar får de endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
  och
  Vi lämnar vid behov ut erforderliga uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, kundservicefunktioner, mäklare, försäkringsbolag, besiktningsmän, underleverantörer mm.
  och
  Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.
 5. När raderar vi uppgifterna?
  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.
  och
  Tänk på att vi inte kan återställa dina uppgifter när de blivit raderade.

Under respektive rubrik nedan har vi sammanställt den specifika hanteringen utöver ovan hantering.

Nyhetsbrev

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  När du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev behandlar vi ditt för- och efternamn samt din e-postadress.
 2. För vilket ändamål?
  För att skicka nyhetsbrev, inbjudningar till visningar/evenemang och annan marknadsföring till dig via e-post som berör det bostadsområde du är intresserad av, eller andra områden inom ALM Equity-koncernen som liknar det du har visat intresse för.
  och
  För att göra marknadsanalyser och utskick av marknadsundersökningar kopplade till projektet eller andra liknande projekt inom ALM Equity-koncernen.
 3. Vilken rättslig grund har vi för att behandla uppgifterna?
  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt.
  och
  Intresseavvägning.
 4. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
  När vi skickar nyhetsbrev och information till dig om våra projekt kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen, exempelvis för marknadsföringsändamål, liknande projekt eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter projektet är färdigställt eller på begäran.
  och
  Tänk på att du inte automatiskt blir raderad från våra register när du avregistrerar dig från ett nyhetsbrev.

Intresseanmälan

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  När du gör en intresseanmälan för något av våra bostadsområden behandlar vi ditt för- och efternamn, telefonnummer och din e-postadress. Vi kan även behandla personuppgifter som du har delgivit oss frivilligt.
 2. För vilket ändamål?
  För att skicka information, nyhetsbrev, inbjudningar och annan marknadsföring till dig via post, e-post eller sms.
  och
  För att göra marknadsanalyser och skicka marknadsundersökningar om Småakön samt kommande bostadsområden.
 3. Vilken rättslig grund vi har för att behandla uppgifterna?
  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt.
  och
  Intresseavvägning.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?
  När vi skickar nyhetsbrev till dig och information om våra projekt kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen, exempelvis för marknadsföringsändamål, liknande bostadsområden eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer.
 5. När raderar vi uppgifterna?
  Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter projektet är färdigställt eller på begäran.
  och
  Tänk på att du inte automatiskt blir raderad från våra register över intresseanmälningar när du avregistrerar dig från ett nyhetsbrev.

Småakön

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  När du anmäler dig till Småakön behandlar vi ditt för- och efternamn, födelseår, kundnummer, postadress, fakturaadress, e-postadress och telefonnummer.
 2. För vilket ändamål?
  För att skicka information, nyhetsbrev, inbjudningar och annan marknadsföring till dig via post, e-post eller sms.
  och
  För att göra marknadsanalyser och skicka marknadsundersökningar om Småakön samt kommande bostadsområden.
 3. Vilken rättslig grund vi har för att behandla uppgifterna?
  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt.
  och
  Intresseavvägning.
 4. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
  När vi skickar information till dig om våra bostadsområden kan vi l��mna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen, exempelvis för marknadsföringsändamål, liknande bostadsområden eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter betalning av årsavgift uteblivit eller om du säger upp ditt medlemskap eller överlåter det till annan.
  och
  Du kan bli raderad från våra register direkt på begäran genom din medlemssida.
  och
  Tänk på att du inte automatiskt blir raderad från Småakön när du avregistrerar dig från ett nyhetsbrev.

Felanmälan

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  När du gör en felanmälan behandlar vi ditt hus- eller lägenhetsnummer, för- och efternamn, e-post, postadress samt telefonnummer. Vi lagrar dessutom ärendet och eventuella bilder. Undvik att ha med några personer på bilder du skickar in i ärendena. Vi kan även behandla personuppgifter som du har delgivit oss frivilligt.
 2. För vilket ändamål?
  För att administrera vårt kundförhållande med dig och/eller bostadsrättsförening eller hyresvärd och uppfylla vårt åtagande till dig och/eller bostadsrättsförening eller hyresvärd.
  och
  Ta tillvara våra rättigheter i förhållande till ansvarig underleverantör.
  och
  För att genomföra marknads- och kundanalyser, utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik.
  och
  Vid behov anmäla skada till vårt försäkringsbolag.
 3. Vilken rättslig grund vi har för att behandla uppgifterna?
  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt eller för att kunna uppfylla köpeavtalet.
  och
  Viss behandling utför vi efter intresseavvägning för att vi har ett berättigat intresse av att utföra den, exempelvis kundundersökningar och statistik, anmälan till försäkringsbolag, underleverantör eller besiktningsman.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?
  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen eller i förekommande fall till din bostadsrättsförening eller hyresvärd för ovan ändamål.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Vi har ett tioårigt ansvar för våra byggnationer. Det innebär att vi sparar uppgifter i tio år från områdets färdigställande. Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter områdets tioåriga ansvarstid löper ut.

Webbplats

 1. Vilka uppgifter vi samlar in?
  Som besökare på vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen. Vi behandlar exempelvis unika identifierare såsom ID:t på den enhet du använder, egenskaper om enheter och programvaror* samt information om effekten av vår annonsering.
  *Egenskaper om enheter och programvaror ger oss statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från och IP-adress som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig.
  och
  Vi samlar även information genom olika typer av cookies. Mer information om cookies och hur du raderar dessa finns längre ner på sidan.
 2. För vilket ändamål?
  Baserat på de uppgifter vi har, kunna skicka och visa information som vi tror att du kan vara intresserad av.
  och
  För att följa din aktivitet på vår webbplats och få information om hur vår webbplats, samt integrerade system, fungerar.
  och
  För att kunna garantera webbplatsens funktioner, minimera och förebygga problem samt för att bevara säkerheten.
  och
  För statistik, analys, marknadsundersökningar samt för optimering av olika marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.
 3. Vilken rättslig grund har vi för att behandla uppgifterna?
  Behandling sker efter intresseavvägning och ett berättigat intresse av att utföra den.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?
  Statistik, analys och undersökningar av webbplatsen kan komma att överlämnas inom ALM Equity-koncernen.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Olika cookies lagras olika länge. Lite längre ner kan du läsa om lagringstider för de cookies vi använder.

Övrigt
Om du varit i kontakt med oss, en av våra representanter eller samarbetsparter kan vi för att hantera ditt ärende behandla de uppgifter om dig som du lämnat vid dessa tillfällen via exempelvis e-mail, felanmälningsfunktion, telefon eller brev. Det kan exempelvis vara information om din familjekonstellation och bostadspreferenser eller klagomål, namn och kontaktuppgifter. Vi kan även samla in information om dig från offentliga register, exempelvis adress eller telefonnummer, i syfte att vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter. Någon annan extern person kan också komma att lämna ditt namn, mailadress eller annan personuppgift i ett ärende.

Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter enligt dataskyddslagen, GDPR:

 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke
 • Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter vill vi gärna att du i första hand kontaktar oss så att vi kan reda ut frågan men du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i de här frågorna om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Tänk på att vissa av rättigheterna ovan bara gäller i vissa situationer. Vill du tillämpa någon av dina rättigheter tar du kontakt med oss via de kontaktuppgifter som finns längre upp på denna sida.

Användning av Cookies

Definition av cookie och användningsområde
Vår webbplats innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara ner på din dator. Syftet med detta är att underlätta för dig som besökare samt för att samla anonym information som kan användas för att förbättra webbplatsen. Vissa cookies raderas när du stänger din webbläsare (sessionscookies), medan andra lagras på din enhet i syfte att känna igen din webbläsare (permanenta cookies).

De cookies vi använder kan delas in i tre kategorier;

 • Nödvändiga cookies: För att kunna tillhandahålla vår webbplats och dess tjänster är vissa cookies helt nödvändiga. Om dessa cookies blockeras eller raderas kommer vissa tjänster sluta att fungera.
 • Prestanda- och funktionscookies: Vi har cookies vars syfte är att förbättra din upplevelse på vår webbplats och i vår kommunikation. Dessa cookies är inte oumbärliga för webbplatsens funktion, men de kommer exempelvis komma ihåg vad du skrivit i olika formulär, så du slipper fylla i samma uppgifter flera gånger. Om dessa cookies raderas eller blockeras kommer tjänsten begränsas.
 • Marknadsföringscookies: Vi och tredje part kan placera cookies på vår webbplats med syfte att lagra information om hur du svarar på exempelvis annonser och nyhetsbrev. Denna information används för att anpassa vår kommunikation med dig. De cookies som tredje part placerar på vår webbplats kan vi inte styra över. Då vi inte heller har åtkomst till dessa bör du kontrollera hur de hanterar sina cookies.

Om ditt samtycke till att vi använder cookies

Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtrycker du till att vi använder cookies.

Vill du återkalla ditt samtycke gör du det genom att blockera eller radera de cookies vi placerat. Information om hur du går tillväga finns i instruktionerna till din webbläsare.

Cookies på den här webbplatsen
Du som besökare på vår webbplats godkänner att vi använder cookies samt lagrar dessa på din dator genom att webbläsaren är inställd på att cookies tas emot samt fortsätter att surfa på webbplatsen. I din webbläsare kan du ställa in om du vill neka cookies eller om du vill få ett meddelande när en cookie begär att få lagringsåtkomst. Läs i instruktionerna till din webbläsare eller i dess hjälpfunktion kring hur det fungerar. Väljer du att neka cookies kan det innebära att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Vi använder permanenta cookies för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, exempelvis vilka bostadssidor som besöks mest och hur du rör dig i navigeringen.

Sessionscookies använder vi för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster som finns på webbplatsen. Dessa cookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på vår webbplats, dessa försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder även kampanjcookies och tredje-part-cookies i annonseringssyfte vid remarketing.

På den här webbplatsen används Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA där skyddsnivån enligt beslut av kommissionen är adekvat eftersom mottagaren är ansluten till Privacy Shield. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

All information som samlas in via cookies slås ihop och sammanställs anonymt. Detta innebär att du som individ inte kan spåras eller identifieras av oss. Vi använder cookies i syfte att samla information kring hur många som besöker webbplatsen, hur de rör sig mellan webbplatsens sidor samt hur länge de stannar på respektive sida. Denna information används för att kunna förbättra webbplatsen samt sammanställs för att få fram statistik och allmän marknadsinformation. Mer information om dessa cookies samt hur länge de sparas finns här.

Informationen som vi samlar in lagras i Google Analytics. Permanenta cookies lagras i 26 månader, sessionscookies lagras i 30 minuter och kampanjcookies lagras i sex månader. Vissa rapporter kommer visa äldre statistik än ovan angivna tidsintervall, men då kommer viss detaljinformation ha raderats och inte vara tillgänglig i rapporten. Du kan läsa mer om lagring här.

Behandling av personuppgifter
Om du har godkänt användandet av cookies och anmäler dig till ett nyhetsbrev eller gör en intresseanmälan för något av våra bostadsområden kommer vi kunna koppla den information som samlas in genom cookien till dig personligen. Detta gäller även om du blir medlem eller loggar in på din medlemssida. Den informationen ger oss möjlighet att kommunicera relevanta bostadsområden med dig och anpassa vårt försäljnings- och marknadsföringsmaterial. Information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling hittar du högre upp på denna sida.

Du kan när som helst avbryta spårningen genom att radera eller blockera cookies. Mer information om hur du gör finns i instruktionerna till din webbläsare.

Hur du väljer att blockera eller radera cookies
I dina webbläsarinställningar kan du välja att blockera cookies, så den automatiskt hindrar lagring eller att du får information varje gång en webbplats vill lagra en cookie. Du kan även radera lagrade cookies, men då tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan olika webbläsare är det bäst att du följer varje webbläsares specifika instruktioner.

Tänk på att om du raderar eller blockerar cookies så kan det resultera i att vissa sidor och funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera, samt att det kommer att försämra din användarupplevelse.

Cookies som placeras av tredje part
På vår webbplats kan vi ha innehåll och delningsverktyg från olika sociala nätverk, exempelvis Facebook, och de kan därmed placera cookies på vår webbplats. Vi kan varken styra eller har åtkomst till dessa cookies eller de uppgifter som samlas in. Information om vilka cookies som används av tredje part finns på respektive parts hemsida.