Hantering av personuppgifter - Felanmälan

Småa ingår i ALM Equity-koncernen och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss. Här har vi samlat information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi hanterar dessa. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information.

Kontaktinformation

Småa AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

En personuppgift är de uppgifter som kan kopplas till dig som person. Beroende på vilket förhållande du har med oss behandlar vi dina uppgifter olika. Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter till oss men det kan ofta vara en förutsättning för att kunna nyttja våra tjänster och erbjudanden och kommunicera med oss eller fullgöra avtal. Lämna helst inte ut personuppgifter om någon annan till oss och om du gör det, se till att den personen tar del av den information som står här. Vi ber dig också så långt möjligt undvika att skicka integritetskänsliga personuppgifter till oss via e-post.

Nedan hantering gäller när du gör en felanmälan på vår webbplats;

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  När du gör en felanmälan behandlar vi ditt hus- eller lägenhetsnummer, för- och efternamn, e-post, postadress samt telefonnummer. Vi lagrar dessutom ärendet och eventuella bilder. Undvik att ha med några personer på bilder du skickar in i ärendena. Vi kan även behandla personuppgifter som du har delgivit oss frivilligt.
 2. För vilket ändamål?
  För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver. Vi kan också behöva personuppgifter för att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis för att kommunicera med dig angående ett visst bostadsområde, lösa ett garantiärende, hantera inkomna frågor, avtalshantering inbegripet tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter, fakturering m.m
  och
  För att administrera vårt kundförhållande med dig och/eller bostadsrättsförening eller hyresvärd och uppfylla vårt åtagande till dig och/eller bostadsrättsförening eller hyresvärd.

  och
  Ta tillvara våra rättigheter i förhållande till ansvarig underleverantör.
  och
  För att genomföra marknads- och kundanalyser, utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik.
  och
  Vid behov anmäla skada till vårt försäkringsbolag.
 3. Vilken rättslig grund vi har för att behandla uppgifterna?
  När vi behandlar personuppgifter gör vi det ofta för att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal. Eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. I övriga fall görs en intresseavvägning varvid behandling kan ske om den är nödvändig för något berättigat intresse och den registrerades rättigheter inte väger tyngre. I särskilda frågor kan det också hända att vi inhämtar ditt samtycke för behandling för ett speciellt ändamål. Du kan i sådant fall närsomhelst återkalla samtycket.
  och
  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt eller för att kunna uppfylla köpeavtalet.

  och
  Viss behandling utför vi efter intresseavvägning för att vi har ett berättigat intresse av att utföra den, exempelvis kundundersökningar och statistik, anmälan till försäkringsbolag, underleverantör eller besiktningsman.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?
  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen eller i förekommande fall till din bostadsrättsförening eller hyresvärd för ovan ändamål.
  och
  När vi lämnar uppgifter till våra samarbetspartners för hantering å våra vägnar får de endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
  och
  Vi lämnar vid behov ut erforderliga uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, kundservicefunktioner, mäklare, försäkringsbolag, besiktningsmän, underleverantörer mm.
  och
  Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.
  och
  Vi har ett tioårigt ansvar för våra byggnationer. Det innebär att vi sparar uppgifter i tio år från områdets färdigställande. Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter områdets tioåriga ansvarstid löper ut.
  och
  Tänk på att vi inte kan återställa dina uppgifter när de blivit raderade.

Övrigt
Om du varit i kontakt med oss, en av våra representanter eller samarbetsparter kan vi för att hantera ditt ärende behandla de uppgifter om dig som du lämnat vid dessa tillfällen via exempelvis e-mail, felanmälningsfunktion, telefon eller brev. Det kan exempelvis vara information om din familjekonstellation och bostadspreferenser eller klagomål, namn och kontaktuppgifter. Vi kan även samla in information om dig från offentliga register, exempelvis adress eller telefonnummer, i syfte att vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter. Någon annan extern person kan också komma att lämna ditt namn, mailadress eller annan personuppgift i ett ärende.