Hantering av personuppgifter - Nyhetsbrev

Småa ingår i ALM Equity-koncernen och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss. Här har vi samlat information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi hanterar dessa. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information.

Kontaktinformation

Småa AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss.Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

En personuppgift är de uppgifter som kan kopplas till dig som person. Beroende på vilket förhållande du har med oss behandlar vi dina uppgifter olika. Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter till oss men det kan ofta vara en förutsättning för att kunna nyttja våra tjänster och erbjudanden och kommunicera med oss eller fullgöra avtal. Lämna helst inte ut personuppgifter om någon annan till oss och om du gör det, se till att den personen tar del av den information som står här. Vi ber dig också så långt möjligt undvika att skicka integritetskänsliga personuppgifter till oss via e-post.

Nedan hantering gäller när du anmäler dig till ett nyhetsbrev på vår webbplats;

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  När du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev behandlar vi ditt för- och efternamn samt din e-postadress.
 2. För vilket ändamål?
  För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver. Vi kan också behöva personuppgifter för att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis för att kommunicera med dig angående ett visst bostadsområde.
  och
  För att skicka nyhetsbrev, inbjudningar till visningar/evenemang och annan marknadsföring till dig via e-post som berör det bostadsområde du är intresserad av, eller andra områden inom ALM Equity-koncernen som liknar det du har visat intresse för.

  och
  För att göra marknadsanalyser och utskick av marknadsundersökningar kopplade till projektet eller andra liknande projekt inom ALM Equity-koncernen.
 3. Vilken rättslig grund har vi för att behandla uppgifterna?
  När vi behandlar personuppgifter gör vi det ofta för att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal. Eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. I övriga fall görs en intresseavvägning varvid behandling kan ske om den är nödvändig för något berättigat intresse och den registrerades rättigheter inte väger tyngre. I särskilda frågor kan det också hända att vi inhämtar ditt samtycke för behandling för ett speciellt ändamål. Du kan i sådant fall närsomhelst återkalla samtycket.
  och
  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt.

  och
  Intresseavvägning.
 4. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
  När vi skickar nyhetsbrev och information till dig om våra projekt kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen, exempelvis för marknadsföringsändamål, liknande projekt eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer.
  och
  När vi lämnar uppgifter till våra samarbetspartners för hantering å våra vägnar får de endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
  och
  Vi lämnar vid behov ut erforderliga uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, kundservicefunktioner, mäklare, försäkringsbolag, besiktningsmän, underleverantörer mm.
  och
  Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.
  och
  Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter projektet är färdigställt eller på begäran.

  och
  Tänk på att du inte automatiskt blir raderad från våra register när du avregistrerar dig från ett nyhetsbrev.
  och
  Tänk på att vi inte kan återställa dina uppgifter när de blivit raderade.

Övrigt
Om du varit i kontakt med oss, en av våra representanter eller samarbetsparter kan vi för att hantera ditt ärende behandla de uppgifter om dig som du lämnat vid dessa tillfällen via exempelvis e-mail, felanmälningsfunktion, telefon eller brev. Det kan exempelvis vara information om din familjekonstellation och bostadspreferenser eller klagomål, namn och kontaktuppgifter. Vi kan även samla in information om dig från offentliga register, exempelvis adress eller telefonnummer, i syfte att vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter. Någon annan extern person kan också komma att lämna ditt namn, mailadress eller annan personuppgift i ett ärende.